Adatvédelmi tájékoztató

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató ismerteti, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, és hogy azt hogyan használjuk fel.

A Tájékoztató célja hogy meghatározza a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft-nél, mint adatkezelőnél zajló valamennyi, a személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenység jogszerű feltételeit és kereteit, és hogy elősegítse az adatok biztonságos kezelését, megelőzve, illetve megakadályozva ezzel bármiféle jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelés kialakulását.

A ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. bármikor jogosult a Tájékoztató tartalmát külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztatni. A hatályos, valamint a módosított Tájékoztatók a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. honlapján elérhetők.

Adatkezelő:
A ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft., mint adatkezelő felelős az Ön által megadott személyes adatok kezeléséért és biztonságáért a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében.

Adatkezelő elérhetőségei:
ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
cégjegyzékszám:  10 09 035999
székhely:         3240 Parád, Kossuth út 56.
email:            info@zoszkoworks.com
honlap:          www.zoszkoworks.com

Az adatkezelés helye:
Az Ön adatai a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. székhelyén illetve Magyarországon üzemeltetett külső szervereken kerülnek tárolásra. Az adatok az Ön beleegyezése alapján vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében az Európai Gazdasági Térség területén működő beszállítóinknak átadásra kerülhetnek.

Az adatkezelés jogalapja:
– Az Ügyfél és a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. közötti szerződés létrehozásával, fenntartásával vagy esetleges megszűntetésével függ össze (szerződéses jogalap);
– Az adatkezelést jogszabály rendeli el (jogi kötelezettség teljesítése);
– Ön kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatai jól körülhatárolható célból történő adatkezeléshez (hozzájárulás);
– az adatkezeléshez a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft.-nek olyan jogos érdeke fűződik, amellyel szemben nem élvez elsőbbséget az érintett olyan érdeke, alapvető joga és szabadsága, amely a személyes adatok védelmét teszik szükségessé (jogos érdek).

Az adatkezelés célja:
A ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel Ügyfeleiről, illetve az érintettekről. A ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. adatkezelésének elsődleges célja az Ügyfeleivel történő kapcsolattartás a megkötött szerződések teljesítése, illetve ilyen szerződés létrehozása és fenntartása érdekében. Az Ügyfelek legmagasabb minőségű kiszolgálása érdekében az Ön hozzájárulása esetén a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. az adatokat üzleti ajánlatok adása, valamint marketing- és reklám célból is felhasználja.

A személyes adatokat a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat és az érintettek érdekeit is.

A ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. a jogszabályokban meghatározott feltételek és/vagy a cél megszűntével az adatokat törli, zárolja, vagy ha erre lehetősége van, álnevesíti vagy anonimizálja.

A kezelt személyes adatok köre és forrása:
A ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. kizárólag a partnerei kapcsolattartáshoz szükséges adatait kezeli, így az Ön nevét, munkavégzéshez használt telefonszámát, e-mail címét. Ha Ön magánszemélyként került a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft-vel kapcsolatba, az Ön által megadott számlázási vagy szállítási cím is személyes adatnak minősülhet. A ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. kizárólag az Ügyfelektől közvetlenül kapott személyes adatot kezel.

Az adatokhoz való hozzáférés harmadik személyek által:
Az Ön személyes adataihoz a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. informatikai szolgáltató partnerei hozzáférhetnek. A ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft ezen partnerei kizárólag az informatikai feladatok ellátásához szükséges mértékben és ideig férhetnek hozzá az Ön adataihoz, és ez a hozzáférés nem jelenti az adatok átadását.

A ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. a kapcsolattartási adatokat szavatossági/jótállási kötelezettség teljesítése érdekében illletve az Ön beleegyezése esetén gyártói terméktámogatás céljából megoszthatja.

Amennyiben a megrendelt termékek kiszállítását a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. szerződéses fuvarozó partnere végzi, az Ön kapcsolattartáshoz szükséges adatai átadásra kerülnek a megrendelés teljesítése és a termékek kiszállítása érdekében a fuvarozó partner részére.

A ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. minden, az Ön adataihoz hozzáférő partnerétől megköveteli a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartását.

Az adatok megőrzésének ideje:
A szerződések teljesítésével kapcsolatban kezelt adatokat a szerződés teljesítését követő 5 évig őrizzük meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése szerinti általános elévülési időnek megfelelően.

A számviteli bizonylatokon szereplő adatokat a bizonylat kiállítását követő 8 évig tároljuk (jogszabály által elrendelt adatkezelés)..

Az Ön hozzájárulása alapján kezelt kapcsolattartási adatait mindaddig tároljuk, amíg nem kéri azok törlését.

Az Ön jogai személyes adataival kapcsolatban:

– Hozzáférési jog: A ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. kérelemre tájékoztatást ad:
– az Önről a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. által kezelt vagy birtokában lévő személyes adatokról;
– arról, hogy kik és milyen célból ismerhetik, ismerték meg az adatokat, illetve hogy történt-e adattovábbítás vagy adatátadás valamely arra jogosult számára;
– esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezte esetén az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről;
– az Önt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, valamint jogorvoslati lehetőségeiről.

– Helyesbítés, módosítás joga: Kérheti személyes adatai helyesbítését, amennyiben helytelenek.
Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, nyilvántartott személyes adatait megtekintheti és módosíthatja a profilbeállításoknál.

– Törléshez való jog: Bármikor kérheti bármely a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. által nyilvántartott és feldolgozott adatának törlését. Erre irányuló kérése esetén adatait töröljük, vagy amennyiben ez technikailg nem lehetséges, anonimizáljuk.
Nem töröljük azonban az adatokat, amennyiben
-nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk;
-ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. felé bármilyen jogcímen tartozása áll fenn;
-Ön és a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. között adásvételi vagy szállítási szerződés jött létre: ez esetben az ügylethez köthető, jogszabály által megkívánt személyes adatait a számviteli bizonylatokon megtartjuk.

– Direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: Hírlevelünkről bármikor kezdeményezheti leiratkozását a hírlevelek alján található utasításokat követve.

A fenti jogait elsősorban az info@zoszkoworks.com email címre küldött megkeresés útján gyakorolhatja, de ügyfélszolgálati munkatársaink is készséggel állnak rendelkezésére a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken.

– Jogorvoslat:
Amennyiben adatvédelemhez fűződő jogainak megsértését vélelmezi, kérjük lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken.
Személyes adatai kezelésével kapcsolatban tapasztalt jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye esetén kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását. A Hatóság elérhetőségei a Hatóság honlapján találhatók meg. (http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html). A fentieken túl jogsérelem esetén joga van bírósághoz fordulni, a per elbírálása alapesetben az alperes székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, de a pert az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Kiegészítő tájékoztatás Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek részére:

Ügyfélkapu hozzáférés esetén az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján az Ön által megadottak szerint tároljuk. A nyilvántartott személyes adatait megtekintheti és módosíthatja a profilbeállításoknál.

A regisztráció kérésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy direkt marketing eszközökkel (pl. hírlevélben) termékújdonságainkról vagy szakmai eseményekről tájékoztatást küldjünk a megadott elérhetőségeire. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és leiratkozhat a honlapunk „Hírlevél” menüpontja alatt, vagy a hírlevelek alján található linket megnyitva.

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyfélkapun 3D letöltés funkció használata során a megadott kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím) a gyártó részére átadásra kerülnek. Adatainak átadásához a 3D letöltés igénybevételével kifejezetten hozzájárulását adja.

Az Ügyfélkapu hozzáférés megadott adatainak törlését bármikor kezdeményezheti az info@zoszkoworks.com email-címen, ez esetben Ügyfélkapu hozzáférése törlésre kerül.

Kiegészítő tájékoztatás állásajánlatra jelentkezők részére:

A ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. által meghirdetett állásokra jelentkezők az állásra történő pályázatuk elküldésével elismerik, hogy a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatóját megismerték és tudomásul veszik. Az állásra benyújtott pályázat elküldésével a jelentkező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban megadott személyes adatait a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.

A ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft.-hez benyújtott pályázatok tárolása a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. székhelyén történik. A pályázatokat az ügyvezető és a meghirdetett pozíció leendő közvetlen felettese kezeli, de a pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatában megadott adatokhoz a ZoszkoWorks Mérnöki és Kereskedelmi Kft. bármely munkatársa illetve az informatikai szolgáltatást nyújtó partnerei is hozzáférhetnek.

A benyújtott pályázatok és minden, a sikertelen pályázatot benyújtókhoz köthető személyes adat a toborzási időszak lezárultát, vagy az adott pozíció betöltését követő legkésőbb 30 nap elteltével megsemmisítésre kerülnek.

Kamerás- és rendszám-felismerő megfigyelő rendszer:

Telephelyünkön, a 3240 Parád, Kossuth út 56. alatt biztonsági és bűnmegelőzési okokból videós megfigyelő rendszert üzemeltetünk. A rendszer a mozgókép-felvétel készítésén kívül rögzíti a telephelyre behajtó gépkocsik rendszámát is.

A videós megfigyelés során rögzítésre kerülhet az Ön képmása, az adatkezelés a munkatársaink és ügyfeleink biztonsága, valamint a visszaélések megakadályozásának érdekében, jogos érdekünkön alapul.

A videófelvételeket –amennyiben nem szükséges azok további felhasználása visszaélés miatt- 15 napig tároljuk, azt követően törlésre kerülnek.

Cookie-k használata:
A cookie (süti) olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik, és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk minden funkcióját
A sütik technikai információkat tárolnak, ezen információk nem teszik lehetővé a látogató személy szerint beazonosítását. Csak akkor kapcsoljuk össze süti azonosítóját az Ügyfélkapu regisztrációkor megadott adataival, ha be van jelentkezve fiókjába.